Verzoek tot verwijdering van registratie

Ik wil een verzoek tot verwijdering van mijn registratie indienen

Jouw persoonsgegevens zijn geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR en je wilt deze registratie(s) laten verwijderen. In sommige gevallen is dit mogelijk.

Je kunt contact opnemen met de kredietaanbieder bij wie je het krediet hebt afgesloten. Je kredietaanbieder heeft je kredietovereenkomst bij ons geregistreerd en kan deze gegevens ook weer (laten) aanpassen. Is je kredietaanbieder het eens met je verzoek, dan geeft die opdracht om je gegevens aan te passen. Zodra wij die opdracht binnen hebben, verwerken we die binnen een (1) werkdag. Is je kredietaanbieder het niet met je eens? Dan kun je akkoord gaan met de uitleg of besluiten om je verzoek voor te leggen aan Klachteninstituut Kifid. Dit is gratis en kan online gebeuren.

Mocht jij jouw verzoek aan BKR willen richten, dan is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarom je bezwaar maakt en de registratie verwijderd zou willen hebben. Het is belangrijk dat je de redenen/omstandigheden aangeeft die te maken hebben met jouw specifieke situatie. Ook is het belangrijk om jouw verzoek zo goed mogelijk te onderbouwen met documenten die jouw verzoek ondersteunen. 

Omdat BKR als beheerder van het CKI niet beschikt over de onderliggende informatie waardoor je een BKR-registratie hebt, zal BKR jouw verzoek om verwijdering moeten voorleggen aan de deelnemer die de registratie heeft gedaan en de nodige (aanvullende) informatie opvragen. Zonder deze informatie kunnen we jouw verzoek niet goed beoordelen en een adequate afweging maken.

De informatie die wij van jou en van de deelnemer krijgen, zullen wij uitsluitend gebruiken bij de beoordeling van jouw verzoek.

Ik wil een verzoek tot verwijdering van mijn registratie indienen

Persoonlijke gegevens
Licht hier toe waarom je last hebt van jouw BKR registratie en waarom in jouw specifieke geval de registratie verwijderd zou moeten worden.
Deze kun je vinden op je online of papieren kredietoverzicht. Heb je nog niet eerder je kredietoverzicht opgevraagd? Kijk dan op www.mijnkredietregistratie.nl.
Schrijf jouw voornaam zoals het staat op jouw identiteitsbewijs.
Een voorletter is een afkorting van een voornaam. Schrijf jouw voorletter(s) zoals je voornaam vermeld staat op jouw identiteitsbewijs.
Dit is de naam waaronder je staat ingeschreven bij de gemeente.
Geslacht *


Overige gegevens
Word je vanwege één of meerdere registraties afgewezen door één of meer deelnemers die zijn aangesloten bij BKR? * Voor de aangesloten deelnemers zie de website van BKR www.bkr.nl


Stukken inzake de afwijzing van jouw financierings- of kredietaanvraag
Heb je betalingsproblemen of heb je betalingsproblemen gehad? *


Zit je in een traject van minnelijke schuldhulpverlening of heb je een dergelijk traject doorlopen? *


Stukken met betrekking tot het minnelijk traject van schuldhulpverlening □ beschikking van de gemeente tot toelating tot de schuldhulpverlening □ overeenkomst schuldhulpverlening; □ overeenkomst saneringskrediet; □ bewijs dat het traject van minnelijke schuldregeling is beëindigd en het overzicht van de uitdeling aan de schuldeisers.
Zo ja, zijn alle schulden voldaan of is alleen een deel van de schulden voldaan?


Heb je een betalingsregeling met één of meer schuldeisers gesloten en ben je deze nagekomen? *


Zit je in een traject van wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of heb je een dergelijk traject doorlopen? *


Zo ja, zijn alle schulden ervan voldaan of is alleen een deel van de schulden voldaan?


Stukken met betrekking tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen □ bewijs van toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling; □ bewijs dat de wettelijke schuldsaneringsregelingsregeling is beëindigd en het overzicht van de uitbetaling aan de schuldeisers.
Is jouw huidige financiële situatie stabiel? *


Is er sprake van bijzondere persoonlijke omstandigheden? *


Stukken met betrekking tot de bijzondere persoonlijke omstandigheden; □ documenten waaruit blijkt dat er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Bijvoorbeeld: □ Kifid uitslag □ Communicatie met de kredietverstrekker